Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

10. Διεγχειρ.φ.: ανευρίσκονται με VATS τα έσω Όρια του Όγκου & σημαίνονται (βελόνες № 21 G)

10. Διεγχειρ.φ.: ανευρίσκονται με VATS τα έσω Όρια του Όγκου & σημαίνονται (βελόνες № 21 G)