Oesophageal Leiomyoma

6.GREEN: Leiomyoma of the esophagus. BLUE: azygos vein (right thoracitomy)

6.GREEN: Leiomyoma of the esophagus. BLUE: azygos vein (right thoracitomy)