Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

12. Το τελικώς εκταμέν χειρ/κό παρασκεύασμα με υπερκείμενους μυοδερματικούς ιστούς

12. Το τελικώς εκταμέν χειρ/κό παρασκεύασμα με υπερκείμενους μυοδερματικούς ιστούς