Oesophageal Leiomyoma

1.YELLOW: Leiomyoma (tumour). GREEN: oesophagus (red loop passed around it). BLUE: pericardium. WHITE: diaphragm

1.YELLOW: Leiomyoma (tumour). GREEN: oesophagus (red loop passed around it). BLUE: pericardium. WHITE: diaphragm